+48 515 038 568

Zapytanie ofertowe 1/06/2015

Kraków, 12.06.2015 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach zagranicznych.

Zakup usług będzie dokonany w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Informacje na temat profilu działalności i usług oferowanych przez Logisys sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.logisys.pl.

  Zakres usług w ramach niniejszego zapytania obejmuje realizację łącznie 200 godzin doradztwa prawnego, w tym w szczególności:
 • usługi prawne w zakresie sprawdzenia wiarygodności potencjalnych klientów i partnerów handlowych na rynkach zagranicznych obejmujących Turcję, Rumunię, Słowację, Rosję i Ukrainę
 • konsultacje prawne dotyczące ofert oraz propozycji handlowych Logisys dla potencjalnych partnerów i klientów zagranicznych
 • usługi doradcze w procesie negocjacji prawnych warunków współpracy z potencjalnymi klientami i partnerami handlowymi z rynków zagranicznych zainteresowanymi współpracą z Logisys
 • konsultacje prawne w zakresie umów partnerskich i organizacji współpracy z potencjalnymi partnerami handlowymi z zagranicy

Termin realizacji usługi: do 31.12.2015 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji usług
 • termin płatności
 • cena netto i brutto w PLN lub EUR (cena w euro zostanie przeliczona na złotówki wg kursu średniego NBP z dnia jej sporządzenia)

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty dostępnej na stronie Logisys.
Pobierz wzór oferty

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do sporządzania ofert. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X