+48 515 038 568

Kraków, 20.11.2014 r.

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług doradczych w zakresie opracowania strategii wprowadzenia usług Logisys sp. z o.o. na następujące rynki docelowe:
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Ukraina

Zakup usług doradczych będzie dokonany w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Informacje na temat profilu działalności i usług oferowanych przez Logisys sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.logisys.pl.

  Zakres informacji zawartych w strategiach powinien obejmować:
 • wybór najbardziej atrakcyjnych segmentów rynku
 • pozycjonowanie marki na rynku docelowym
 • kanały i proces sprzedaży na rynku docelowym
 • strategia i polityka cenowa na rynku docelowym
 • strategia promocji i reklamy na rynku docelowym

Termin realizacji usługi: do 30.12.2014 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • zakres informacji zawartych w strategiach
 • cena netto oraz cena brutto – łącznie oraz dla poszczególnych rynków
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji
 • termin płatności
 • opis doświadczenia w zakresie strategii marketingowych

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2014 r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • cena
 • zakres informacji ujętych w strategiach
 • doświadczenie w opracowywaniu strategii marketingowych

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X