+48 515 038 568

Zapytanie ofertowe 1/2014

Kraków, 08.08.2014 r.

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup raportów z badań marketingowych obejmujących następujące rynki:
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Ukraina

Raporty powinny zawierać charakterystykę poszczególnych rynków docelowych pod kątem rozwoju eksportu usług przez Logisys sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Informacje na temat profilu działalności i oferty Logisys sp. z o. o. dostępne są na stronie internetowej www.logisys.pl.

  Zakres informacji zawartych w raportach powinien obejmować:
 • wielkość, potencjał i dynamika rynku docelowego
 • charakterystyka ilościowa i jakościowa rynku docelowego
 • kierunki rozwoju i trendy na rynku docelowym

Termin realizacji usługi: do 05.09.2014 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • zakres informacji zawartych w raportach z badań marketingowych
 • cena netto oraz cena brutto – łącznie oraz dla poszczególnych rynków
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji
 • termin płatności

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2014 r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • cena
 • liczba i zakres informacji w raportach

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X