+48 515 038 568

Zapytanie ofertowe 2/2014

Kraków, 08.08.2014 r.

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dedykowanych badań marketingowych obejmujących następujące rynki:
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Turcja
 • Ukraina

Badania powinny zawierać charakterystykę klientów, konkurencji oraz kanałów sprzedaży i promocji na poszczególnych rynkach docelowych pod kątem rozwoju eksportu usług przez Logisys sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Informacje na temat profilu działalności i oferty Logisys sp. z o. o. dostępne są na stronie internetowej www.logisys.pl.

  Badania marketingowe powinny obejmować następujący zakres informacji:
 • badanie potencjalnych klientów na rynku docelowym
 • badanie konkurencji na rynku docelowym
 • badanie kanałów sprzedaży i promocji na rynku docelowym

Termin realizacji usługi: do 26.09.2014 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • zakres informacji zawartych w raportach z badań marketingowych
 • cena netto oraz cena brutto – łącznie oraz dla poszczególnych rynków
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji
 • termin płatności

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2014 r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 • cena
 • liczba i zakres informacji na temat badanych rynków

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X