+48 515 038 568

Zapytanie ofertowe 3/03/2015

Kraków, 09.03.2015 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług w zakresie organizacji misji gospodarczej do Turcji.

Zakup usług będzie dokonany w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Informacje na temat profilu działalności i usług oferowanych przez Logisys sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.logisys.pl.

  Zakres usług w ramach niniejszego zapytania obejmuje, w szczególności:
 • wyszukanie potencjalnych kontrahentów zainteresowanych ofertą firmy Logisys i przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów zawierającej: nazwę kontrahenta, adres strony internetowej, osobę do kontaktu wraz zajmowanym stanowiskiem oraz określenie profilu działalności kontrahenta
 • umówienie spotkań z kontrahentami wyselekcjonowanymi przez Zamawiającego
 • zapewnienie miejsca i obsługi technicznej spotkań

Termin realizacji usługi: do 30.06.2015 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji usług
 • termin płatności
 • oferowana liczba spotkań (nie mniej niż 3)
 • cena netto i brutto w PLN lub EUR (cena w euro zostanie przeliczona na złotówki wg kursu średniego NBP z dnia jej sporządzenia)

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty dostępnej na stronie Logisys.
Pobierz wzór oferty

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do sporządzania ofert. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny jednostkowej (ceny za jedno spotkanie).

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X